• info@investmentime.com
  • +90 850 840 49 18

Türkiye'den Nasıl Satın Alınır

INVESTMENTIME

Türkiye'den gayrimenkul almak isteyen yabancı sermayeli şirketler ile yabancı gerçek kişilerin, taşınmaz mal edinimi için bazı hukuki gereklilikleri yerine getirmeleri gereklidir.

Tapu Kanunu'nun eski 35. maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimi için gereken karşılıklılık şartı, 6302 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Tapu Kanunu, değişik 35. maddesi uyarınca "Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinini gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler, Türkiye'de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler."

Öncelikle söylemek gerekir ki, taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmi olarak yapılması ve tescili şarttır. Aynı şekilde, söz konusu taşınmazın satımına ilişkin bir ön sözleşme olan ve taşınmazın ileride taraflar arasında satımını düzenleyen taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin geçerliliği de resmi olarak yapılmasına bağlıdır.

Sözleşmedeki resmi şekil şartının yerine getirilmesi için; sözleşmenin, söz konusu taşınmazın bulunduğu yerdeki Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından resmi olarak düzenlenmesi gerekiyor. Satış vaadi sözleşmesindeki resmi şekil şartının yerine getirilmesi için ise, noter huzurunda yapılması lazımdır.

Tapu Kanunu, md. 35'e göre; yabancı uyruklu gerçek kişilerin satın aldıkları yapısız taşınmazlarda gerçekleştirmeyi planladıkları projeyi, 2 yıl içinde ilgili Bakanlık onayına sunmaları zorunludur.

Yine aynı maddenin son fıkrası uyarınca, bu kanun maddesi hükümlerine aykırı edinilen, edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen, süresi içinde ilgili Bakanlığa buşvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen taşınmazlar; Maliye Bakanlığı tarafından verilecek, bir yılı geçmeyen süre içerisinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine öndenir.

Türkiye'de Gayrimenkul Alımı Sırasında Gerekli Belgeler

Kimlik veya pasaport

Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerince verilen ikamet tezkereleri

Yurt dışından verilen vekaletname ile işlem yapılacak olması durumunda, tercümeleriyle birlikte vekaletnamelerin aslı veya onaylı bir örneği