• info@investmentime.com
  • +90 850 840 49 18

خدمات اینوسمنتایم

Sale of Property

فروش آپارتمان در ترکیه

Property Management

مدیریت خرید خانه درترکیه

Trip & Hospitality

مسافرتی و پذیرایی

Turkish Citizenship

شهروندی ترکیه

شهروندی ترکیه

طب تصمیمات جدید  دولت ترکبه مبنی بر اعطای شهروندی ترکیه که در خرداد 2022 در روزنامه رسمی این کشوربه چاپ رسیده است، حاکی از آن است که دولت ترکیه به سرمایه گذارن خارجی با خرید ملک به ارزش 400 هزار دلار شهروندی ترکیه و اقمت دائم ترکیه  را اعطا می کند ، همچنین همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال این افراد نیز از شهروندی ترکیه و اقامت دائم ترکیه  بهره مند می شوند

بیشتر